The International Air Transport Association announced that it is in the final development phase of the IATA Travel Pass, a digital health pass designed to support the safe reopening of borders in the Covid-19 era

Međunarodno udruženje vazdušnog transporta (IATA) saopštilo je da je u završnoj fazi razvoja IATA Travel Pass-a, digitalne zdravstvene kartice dizajnirane da podrži sigurno ponovno otvaranje granica u eri koronavirusa (Covid-19).

„Danas su granice dvostruko zaključane. Testiranje je prvi ključ za omogućavanje međunarodnog putovanja bez karantina.
Drugi ključ je globalna informaciona infrastruktura potrebna za sigurno upravljanje, djeljenje i verifikaciju testnih podataka koji se podudaraju sa identitetom putnika u skladu sa zahtjevima granične kontrole “, rekao je Alekandre de Juniac, generalni i izvršni direktor IATA-e.

Prema IATA-i, njihova putna kartica upravljaće i verifikovati siguran protok potrebnih podataka o testiranju ili vakcinama između vlada, avio-kompanija, laboratorija i putnika.

IATA kao i Medjunarodna avio grupacija (IAG) rade zajedno na razvoju rješenja i zakazaće suđenje kako bi pokazali da platforma u kombinaciji sa testiranjem COVID-19 može ponovo otvoriti međunarodna putovanja i zamijeniti karantin.

IATA poziva na sistematsko testiranje COVID-19 svih međunarodnih putnika i infrastruktura protoka informacija potrebna da bi se ovo omogućilo mora podržati:

– vlade sa sredstvima za provjeru autentičnosti testova i identiteta onih koji predstavljaju sertifikate o ispitivanju,
– aviokompanije sa sposobnošću da svojim putnicima pruže tačne informacije o zahtjevima za ispitivanje i provjere da li putnik ispunjava uslove za putovanje,
– laboratorije sa sredstvima za izdavanje digitalnih sertifikata putnicima koje će priznati vlade, i;
– putnici sa tačnim informacijama o zahtjevima za testiranje, gdje mogu da se testiraju ili vakcinišu, i sredstvima za sigurno prenošenje informacija o testovima aviokompanijama i graničnim vlastima.

Prema IATA-i, avio-industrija zahtjeva ekonomično, globalno i modularno rješenje za bezbjedno ponovno pokretanje putovanja.

Prvo lansiranje IATA Travel Pass-a zakazano je za kraj ove godine, a lansiranje predviđeno za prvi kvartal 2021. godine.

The International Air Transport Association (IATA) announced that it is in the final development phase of the IATA Travel Pass, a digital health pass designed to support the safe reopening of borders in the coronavirus (Covid-19) era.

“Today borders are double locked. Testing is the first key to enable international travel without quarantine measures. The second key is the global information infrastructure needed to securely manage, share and verify test data matched with traveler identities in compliance with border control requirements,” said Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

According to IATA, its Travel Pass will manage and verify the secure flow of necessary testing or vaccine information among governments, airlines, laboratories and travelers.

IATA and International Airlines Group (IAG) have been working together in the development of the solution and will undertake a trial to demonstrate that the platform combined with COVID-19 testing can reopen international travel and replace quarantine.

IATA is calling for systematic COVID-19 testing of all international travelers and the information flow infrastructure needed to enable this must support:

– governments with the means to verify the authenticity of tests and the identity of those presenting the test certificates,
– airlines with the ability to provide accurate information to their passengers on test requirements and verify that a passenger meets the requirements for travel,
– laboratories with the means to issue digital certificates to passengers that will be recognized by governments, and;
– travelers with accurate information on test requirements, where they can get tested or vaccinated, and the means to securely convey test information to airlines and border authorities.

According to IATA, the airline industry demands a cost effective, global, and modular solution to safely restart travel.

The first cross-border IATA Travel Pass pilot is scheduled for later this year and the launch slated for the first quarter of 2021.