Montenegro public company for coastal zone management has completed the preparation of the Main Project for the reconstruction of the coastal promenade in Čanj

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je završilo izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju obalnog šetališta u Čanju, shodno Idejnom rješenju koji je urađen ranije, a ove godine usklađen sa Državnom studijom lokacije “Sektor 51”, Čanj.

“Šetalište je projektovano u dužini od cca 1 km, a ukupna površina šetališta i pratećih sadržaja obalne infrastrukture iznosi 9800 m2.

Promenada će biti popločana betonskim pločama sive boje, blago pjeskirane završne obrade, a njena širina iznosiće 8 metra, od čega 7 metara šetališna zona i 1 metar zelena površina koja se proteže središnjim dijelom promenade. Pomenuti zeleni pojas traje sve do kraja šetališta, a upravo u ovoj zoni, biće postavljene podzemne instalacije, ulično osvjetljenje, klupe i kante za otpadke.

Zeleni pojas suptilno odvaja šetalište kao frekventnu javnu površinu od nešto mirnijeg plažnog zaleđa namijenjenog uslužnim sadržajima, te reguliše komunikaciju između ove dvije zone.

Pristup šetalištu je projektovan tako da bude dostupan svim korisnicima, posebno vodeći računa o pristupu lica sa smanjenom pokretljivošću i invaliditetom, koji je neometan duž cijelog šetališta.

Idejnim projektom uređenja Čanja izdvojene su četiri faze realizacije shodno Glavnom projektu rekonstrukcije, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je Planom korišćenja sredstava za 2021. godinu predvidjelo 551.000,00 eura za izgradnju I faze koja će se raditi na parceli 1, zona 3 shodno DSL “Sektor 51”, Čanj.

Integralno uređenje obalnih šetališta, kakvo slijedi u Čanju, koncipirano je po modelu već započetkog projekta rekonstrukcije Sutomora i ranije završenih šetališta u Dobroti u Kotoru, na Pinama u Tivtu. Savremenim uređenjem obalnih promenada JP Morsko dobro ima za cilj da obezbjedi podizanje nivoa kvaliteta turističke destinacije u zoni kojom upravlja, ali i stvori bolje i bezbjednije uslove za rekreaciju lokalnog stanovništva” dodaje se u saopštenju.

Izvor: portalanalitika.me

Montenegro public company for coastal zone management has completed the preparation of the Main Project for the reconstruction of the coastal promenade in Čanj.

“The promenade is designed in the length of approximately 1 km, and the total area of ​​the promenade and the accompanying contents of the coastal infrastructure is 9800 m2.

The promenade will be paved with gray concrete slabs, slightly sandblasted, and their width will be 8 meters, of which 7 meters is the promenade zone and 1 meter is the green area that extends through the central part of the promenade. The mentioned green belt lasts until the end of the promenade, and in this zone will be installed underground installations, street lighting, benches and trash cans.

The green belt subtly separates the promenade as a frequent public area from the quieter beach hinterland intended for service facilities, and regulates communication between these two zones.

Access to the promenade is designed to be accessible for all users, especially the access for persons with reduced mobility.

The conceptual design of Čanj singles out four phases of implementation in accordance with the Main Reconstruction Project, and the Public Enterprise for Management of Marine Assets of Montenegro has anticipated 551,000.00€ for the construction of Phase 1, which will be done on plot 1, zone 3. similar to DSL “Sector 51”, Čanj.

The integral arrangement of the coastal promenades, as follows in Čanj, is conceived according to the model of the already started project of reconstruction of Sutomore and previously completed promenades in Kotor and Tivat. With the modern arrangement of the coastal promenades,  Coastal zone management agency of Montenegro aims to ensure raising the quality level of the tourist destination in the zone it manages, but also to create better and safer conditions for the recreation of the local population.

Source: portalanalitika.me